Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


el-Fihrist Yayımlandı


el-Fihrist, İslâm tarihinin ilk dört asrındaki ilmî, edebî ve fikrî faaliyetlerin sistematik bir biçimde sunulduğu bibliyografik bir eserdir. Eserin müellifi olan Muhammed b. İshak en-Nedîm, Bağdat’ta ilim ve kültür hayatının son parlak devrini görmüş, kitapçılık ve nedimlik yapmış, devrin büyük âlimlerinden okumuş ve kitaplar yazmıştır. Eser Muhammed b. İshak’ın zamanımıza ulaşan tek eseridir. Müellif, Bağdat ve civarındaki kitap tüccarlarında gelip-geçen kitapları, Halife Me’mûn’un kütüphanesindeki eserleri, Ali b. Ahmed el-Umrânî’nin, Muhammed b. Hüseyin b. Ebî Ba‘râ’nın kütüphanelerini ve diğer özel koleksiyonları görmüş, âlimlerin ağzından eserleri hakkında bilgi almıştır. İslâm tarihinin ilk dört asrında Arapça yazılan ve diğer dillerden Arapçaya çevrilen eserlerin ve müelliflerinin kısa bir envanteri olan eser on makale üzerine tertip edilmiştir. Her makale fenlere ayrılmış ve yine her makale ve fende müellifler ve eserlerianlatılırken büyük ölçüde kronolojik sıraya uyulmuştur.

İlk dönem İslâm âlimleri tarafından kaynak olarak kullanılan ve günümüzde de önemli başvuru kaynaklarından biri olarak kabul edilen el-Fihrist, Prof. Dr. Ramazan Şeşen tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Dr. Abdülkadir Coşkun editörlüğünde yayımlanmıştır.