Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye Yayımlandı

Taşköprülüzâde Ahmed Efendi’nin (ö.968/1561) vefatından üç yıl önce, 965 yılında Arapça olarak kaleme aldığı eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye adlı meşhur eser Osmanlı ulema, meşayıh ve bilginleri hakkındaki ilk ciddî biyografi sözlüğüdür. Osmanlı devletinin kuruluşundan telif tarihine kadar her padişah döneminin ayrı bir tabakada incelendiği eserde, on tabakada 371 âlim ve 150 şeyh toplam 521 kişinin biyografisi, ölüm tarihlerine göre sıralanarak verilmiştir. Ulema arasında dönemin düşünür ve hekimleri de yer almıştır. Şahısların öğrenimleri, mesleki kariyerleri, talim ve irşad faaliyetlerinin yanı sıra eserlerine de yer verilmiştir.
Eser yazılır yazılmaz yoğun bir istinsah faaliyetine konu olmuş ve müellifin hayatında onun izniyle birkaç defa tercüme edilmiştir. Yazarın vefatından sonra da esere onun bıraktığı yerden itibaren devam eden ve birbirini tamamlayan müteselsil zeyiller yazılmıştır.
Başkanlığımızın Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye Çeviri ve Zeyilleri Projesi’nin ana metni olarak yayınlanan bu çalışmada Taşköprülüzâde’nin hayatta olduğu dönemde istinsah edilen ve bizzat mukabelesine nezaret ettiği bilinen Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi’ndeki nüsha esas alınmış, diğer nüshalarla da karşılaştırılarak çevirisi ile birlikte eser, Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu tarafından okuyucuların istifadesine sunulmuştur.