Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


TEDRÎBÜ’R-RÂVÎ

Celâleddîn es-Süyûtî’nin Tedrîbü’r-Râvî isimli eseri hem İbnü’s-Salâh çizgisindeki hadis usûlü yazımının en kâmil örneklerinden hem de klasik hadis usûlü çalışmalarının en kapsamlılarından biridir. Kendisinden önceki usûl yazımı geleneğini büyük bir maharetle içselleştiren Süyûtî, bu bilgi birikimini devrin eser telif tarzı çerçevesinde Nevevî’nin Takrîb’i üzerine bir şerh yazarak göstermiştir. O hayli erken yaşlarında kaleme aldığı Tedrîb’de özellikle hacim bakımından iddialı bir tutum sergilemiş, klasik İslâmî literatürün türlü sahalarından pek çok müellif ve eseri usûl konuları bağlamında bir arada anabilmiştir. Telif üslubu bakımından onun diğer eserlerinde görülen derleme ve kompoze etme becerisi bu eserinde de hayli üst düzeydedir. Süyûtî bu eserinde kendisinden önceki müelliflerin temas etmediği konularda fikirler beyan etmiş, konu hakkındaki örnekleri artırmış, zaman zaman ıstılahların farklı kullanımlarına temas etmiş ve özellikle İbnü’s-Salâh metni etrafında şekillenen literatürün nitelikli bir özetini sunmuştur.

Hadis usûlü alanın en hacimli metinlerinden biri olan Tedrîbü’r-Râvî, Dr. Muhammed Enes Topgül, ve  Dr. Faik Akcaoğlu tarafından Türkçeye kazandırılmış, eserin son dönemde Muhammed Avvâme tarafından yapılan Arapça neşri ile tercüme metin karşılıklı hale getirilerek inceleme yazısı, kapsamlı fihrist ve ilave açıklamalar eşliğinde iki cilt olarak okuyucuların istifadesine sunulmuştur.