Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
imageİSLÂM SİYÂSET DÜŞÜNCESİ PROJESİ

Klasik İslâm siyâset düşüncesi, İslâm düşünce ve ilim geleneğindeki muhtelif disiplinleri kuşatan bir alandır. Tefsir, hadis, kelâm, fıkıh ve tasavvuf gibi İslâmî ilimlerdeki zengin malumatın yanında, felsefe tarafından da konu edilen siyâset; “edeb literatürü” çerçevesinde değerlendirilen siyâsetnâme ve nasihatnâme türü eserlerin de merkezinde yer almaktadır. Klasik dönem İslâm siyâset anlayışını belirlemek, siyâset düşüncesiyle ilgileri oldukça güçlü olan tüm bu eserlerin yanında bu türler altına girmeyen tarih ve tabakattan coğrafyaya, bilimsel eserlerden şiire ve hatta mimariye kadar geniş bir literatürden müteşekkil birikimi dikkate alan kapsamlı bir yaklaşımla mümkün olabilir. Tüm bu eserler bir bütün halinde incelendiğinde siyâsî düşünce geleneğinin farklılıkları içerisinde barındıran zengin bir birikime sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Tarih boyunca birbirinden farklı sâiklerle kaleme alınan çok sayıdaki siyâset metni hâlâ gün yüzüne çıkarılmayı beklemektedir. Bu metinlerin önce tahkikli/tenkitli neşirlerinin yapılması, ardından içerikleri analiz edilerek kaynaklarının tespiti, dönemine ve muhataplarına etkisi, farklı entelektüel/ilmî geleneklerle etkileşimi ve birbirleriyle mukayesesi, süreklilik ve değişim bağlamında tahlili vb. bir dizi mesele çerçevesinde bahsi geçen metinlerin incelenmesi bir yandan siyasî düşünce tarihine önemli bir katkı olacak, diğer yandan günümüz dünyasına hitap edecek, iç tutarlılığı olan bir siyâset dili geliştirilmesi açısından önemli bir kaynak havuzu teşkil edecektir. Bu alandaki boşluğu doldurmak üzere Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesinde klasik siyâset düşüncesi metinlerinin neşredilmesine yönelik “İslâm Siyâset Düşüncesi Projesi” hayata geçirilmiştir.

Doç. Dr. Özgür Kavak ve Doç. Dr. Hızır Murat Köse’nin editörlüğünde başlatılan bu proje kapsamında Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsça olarak kaleme alınan farklı edebî türlerdeki eserler yayımlanacaktır. Bu çerçevede şimdiye kadar Kâfiyeci’nin Seyfü’l-Mülûk ve Seyfü’l-Kudât adlı risaleleri, Tarsûsî’ninTuhfetü’t-Türk adlı eseri ile Âşık Çelebi’nin Mi‘râcü’l-Eyâle’si yayınlanmış olup Kâdı Hüseyin b. Hasan’ın Letâifü’l-Efkâr’ı, Neyrîzî’nin Miftâhü’s-Sa‘âde’si ve Musannifek’in Tuhfetü’l-Vüzerâ’sı gibi eserlerin neşriyle proje devam edecektir.

Proje kapsamında yayımlanan eserler şunlardır: