Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

DİNÎ İLİMLER SERİSİNDEN 3 YENİ KİTAP

 

Makâlât: İlmihal

İtikâd, taharet, namaz, oruç, zekât, hac, alışveriş, helal kazanç ve şirketler, küfür ve şirk ile kerâhiyet ve istihsân olmak üzere toplam 10 makaleden oluşmasına binaen “Makâlât” (makaleler) adı verilen bu çalışma, 17. yüzyıla tarihlenen anonim bir ilmihâldir. Bilinen tek nüshası, Prof. Dr. Raşit Küçük’ün şahsi kütüphanesinde bulunan eser, Prof. Dr. Fahrettin Atar tarafından geniş bir inceleme ve tıpkıbasımla beraber neşre hazırlanmıştır.

 

Levâmi‘u’-d-Dekâik fî Tercemeti Mecâmi‘u’l-Hakâik: Mecâmi‘u’l-Hakâik Tercümesi

Usul-i fıkıh ilminin, klasik son müstakil eseri olan Hâdimî’nin (v. 1762) Mecâmi‘u’l-Hakâik  adlı eserinin, Mekteb-i Hukuk hocalarından Ahmed Hamdî Şirvânî (v. 1890) tarafından yapılan şerhli bir tercümesidir. Usul-i fıkhın daha iyi anlaşılabilmesi gayesiyle Şirvânî tarafından bu eserin sonuna mantık, münazara ve cedel ilimlerine dair müstakil risaleler eklenmiştir. Eser; Hüseyin Örs ve Seher Erdem Örs tarafından kaleme alınan kapsamlı bir incelemenin yanında, Hâdimî’nin öğrencilerinin nüshaları esas alınarak hazırlanan eleştirmeli metin ve Şirvânî’nin şerhli tecümesinin çeviriyazı ile okuyucuya sunulmuştur.

 

Şerhu Hal‘i’n-Na‘leyn: Hal‘u’n-Na‘leyn Şerhi

İbnü’l-Arabî’nin İbn Kasî’ye âit Hal‘u’n-Na‘leyn ve İktibâsü’n-Nûr min Mevzi’i’l-Kademeyn adlı esere yaptığı bu şerh, tasavvuf târihi açısından büyük önem arz etmektedir. Hal‘u’n-Na‘leyn metni, bir mukaddime ile birlikte, müellifinin suhuf yâni sahîfeler olarak isimlendirdiği sırasıyla Melekûtiyyât, Firdevsiyyât, Muhammediyyât ve Rahmâniyyât başlıklarını taşıyan dört bölümden oluşmaktadır. Çeviri ve edisyon-kritiğini Yrd. Doç. Dr. Ercan Alkan’ın gerçekleştirdiği çalışma, geniş bir inceleme yazısıyla birlikte Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır.

 

Eserleri satın almak için http://esatis.yek.gov.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.