Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image


Nev‘îzâde Atâyî’nin Şakâ’ik Zeyli 
İki Cilt Halinde Yayımlandı

Taşköprîzade Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) Arapça olarak 965/1558 yılında kaleme aldığı eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî ‘Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye adlı biyografi eseri Osmanlı devletinin kuruluşundan eserin telif tarihine kadar her padişah dönemini ayrı bir tabakada inceler. On tabakada toplam 521 biyografi ölüm tarihlerine göre sıralanarak verilmiştir. Ulema arasında dönemin düşünür ve hekimleri de yer almıştır. Eserde şahısların öğrenimleri, mesleki kariyerleri, talim ve irşad faaliyetlerinin yanı sıra eserlerine de yer verilmiştir.

Taşköprîzâde’nin vefatından sonra esere onun bıraktığı yerden itibaren devam eden ve birbirini tamamlayan müteselsil zeyiller yazılmıştır. Bunların ilki Nev‘îzâde Atâyî’nin (ö.1045/1635) Hadâ’iku’l-Hakâ’ik fî Tekmileti’ş-Şakâ’ik adlı eseridir.

Prof. Dr. Derya Örs’ün editörlüğünde başlatılan “Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye Çeviri ve Zeyilleri Projesi” kapsamında yayınlanan Nev‘îzâde Atâyî’nin Şakâ’ik Zeyli, Taşköprîzâde’nin bıraktığı yer olan Kânûnî Sultan Süleyman döneminden Sultan IV. Murad devrine kadar gelmektedir. Her biri bir hükümdara tekabül eden sekiz tabakadan müteşekkil eserde çoğunluğu hacimli 1133 biyografi yer almaktadır. Eser, Yrd. Doç. Dr. Suat Donuk tarafından üç yazma nüshasının karşılaştırılmasıyla yayına hazırlanmıştır.